Margaritón, Botón de oro (Tithonia diversifolia)

Asteraceae